Многообразието от двигателни действия във фитнеса и комплексното проявление на физическите качества сила, бързина, издръжливост поставят пред персоналните треньори въпроса, какви тренировъчни средства да се използват в хода на подготовката.

Всеки треньор има свое виждане и работен подход, като тренировъчните средства варират в твърде широк диапазон – от такива с общо въздействие до тясно специализирани. Опитът ни показва, че често ограниченото време за работа върху физическите качества налага да се търси специален подход при избора на тренировъчните средства и методите за използването им. Подходът трябва адекватно да кореспондира с разнообразието от действия, проявявани в тренировките и тренировъчната методика позволява постигането на висок коефициент на полезно действие. Последният значимо позитивно би повлиял върху важни физически качества, т.е. би позволил директен пренос на тренировъчната ефективност в състезателната или битовата дейност на човека.

Принцип на целенасоченото разнообразие

Изложеното дотук е и аргументът ни да въведем в тренировката по фитнес „Принципа на целенасоченото разообразие“ (ПЦР). Неговата същност е в използване на високоефективни средства за постигане на определена цел, за развиване на физически качества, имащи значение за успеха на действията в спорта и живота. Тези средства могат да имат общ функционален характер, но в същото време да са и подчертано специфично ефективни в насока конкретно развиване на силата, бързината и издръжливостта. Като пример даваме в лекоатлетическите спринтови бягания стартовете след сигнал от различно изходно положение, доказали се в практиката като най-ефективни за развитие бързината на реакцията.

Тези лекоатлетически упражнения са с общо въздействие, но гарантират и използване в различните спортове и бита на развивания при тях скоростен компонент. В тази връзка спазването на ПЦР означава да се използват разнообразни средства, но съобразно поставената цел за най-ефективно развиване на определено физическо качество, имащо значение за дадения вид спорт или ежедневна дейност.

В контекста на по-горе посоченото упражнение силно въздействие върху взривната сила ще има използваното от лекоатлетите-хвърлячи упражнение хвърляне на гюле или пудовка с две ръце отдолу-напред. При незадоволително ниво на бързината на придвижване едни от полезните упражнения са беговите лекоатлетически упражнения за честота на движенията.

Характерно за ПЦР е още и това, че той допуска такова разнообразие на тренировъчните средства, което би могло да обезпечи оптимален мускулен синергизъм и да позволи съответна организация на управление на движенията. Целта на всичко това е генериране максимално напрежение в двигателните единици и изграждане максимално силов, силово-скоростен или подчертан скоростен потенциал.

Въвеждането /моделирането/ обаче на състезателни елементи в рамките на ПЦР е възможно да лимитира в някаква степен максималния ефект на упражнението върху двигателните качества. Например стандартният клек или полуклек с щанга с максимална тежест създава добри условия за развиване на максималната сила. Обаче, дори само малка промяна в разположението на ходилата, при опит за моделиране позицията при отскока в игрови условия (напр. във волейбола) ще намали възможността за генериране на същата по величина сила, поради промени в позицията на костните звена, а оттам и във взаимодействието между мускулите. Ето защо в нашите тренировки обръщаме специално внимание върху изходното положение, хвата и държането на уреда, контрола върху него през цялата амплитуда на движението и т.н. Затова и застъпваме Принципа на стабилност на системата трениращ-уред.

 

Принцип на стабилност на системата трениращ-уред

Спазването на този принцип има за цел както да осигури най-добри условия за реализиране на функционалния силов спектър (ФСС), така и да предпази опорно-двигателния апарат от травми в условия на екстремални (надпрагови по интензивност) натоварвания в тренировките.

По-натам ще видим, че това предимство на стабилността при изпълнението на основните тежки силови упражнения може да не даде търсените ползи при сложните високоинтензивни скоростно-координационни прийоми, каквито например са тези по време на спортните игри. Там често системата от костни лостови звена на опорно-двигателния апарат е дестабилизирана (извън равновесие) спрямо опоратa или лостовете един спрямо друг. Тогава вероятността от травми нараства.

Това показва целесъобразността заедно със силовите тренировки в първия етап да започне и работата за силово развиване на поддържащите баланса и равновесната устойчивост мускули (фиксатори, стабилизатори, антагонисти). ПЦР предвижда за нуждите на превенцията от травми да се използват най-полезните за това превантивно-стабилизиращи упражнения, въпреки общия им характер.

Колкото по-рано се разбере важноста на такива средства, толкова по-редки ще са контузиите сред българските състезатели в колективните спортове. Едва след като бъде изграден солиден общ силов потенциал чрез прости и достъпни движения, при спазване на принципа на стабилност на системата трениращ-уред, би могло да се търси по-висока степен на координационна сложност и скорост при движения от функционално-координационната тренировка. Бързо променящите се структури на тези движения, поставя изискването за тяхното прецизно синхронизиране в синергиран двигателен комплекс, при който трениращ и уред са в динамично единство и хармония.

ПЦР показва, че не бива да се злоупотребява с понятието „разнообразие“. В контекста на описаните в увода закони на квантовата физика трябва да разбираме разнообразието като съществуване на множество „атрактори“ (от англ. attract — притеглям, придърпвам) с различно поведение, които впоследствие ще се сближат и слеят, образувайки устойчиво състояние. Това ще бъде обяснено по-натам чрез „Принципа на доминантата“ при разглеждането на „Принципа на приоритета“.

Освен това вече обяснихме, че с повишаването на тренираността и квалификацията кръгът на използваните тренировъчни средства може да се стесни, т.е. разнообразието да се ограничи и това да не води до застой в резултатите. Основния фактор за това е нарастващата интензивност, явяваща се като стопер на застоя.

В тази връзка споделяме мнението, че постигането на хармония и баланс на енергийно-вибрационните полета на всички нива определят скаларната величина и размаха на параметрите „разнообразие — еднообразие“.

Полезни сайтове

Комплекс за фитнес и кондиционна подготовка
JK Fitness GYM Nautilus

Магазин за фитнес уреди и спортна екипировка
JK Fitness Market

доц. д-р Юлиан Карабиберов — личен сайт