Концепция

Цялостната концепция на програмния продукт се основава на ефективното успоредно-последователно използване на разнообразни форми за физическо въздействие. Ние разглеждаме организма на човека като самоорганизираща се и самоуправляваща се система, стремяща се към хармония с обкръжаващата го среда.

В началните модули са включени превантивно-стабилизиращи и равновесни упражнения, такива за подвижност в свързочните звена, за управление и контрол движенията, за третиране на миофасциите и стречинг, аеробни кардио-упражнения, както и силови упражнения за саркоплазмена хипертрофия и баланс в силовото развитие на мускулите антагонисти и агонисти. Постепенно упражненията за превенция се динамизират и дестабилизират, като се „транформират“ в превантивно-динамизиращи с определена функционалност. В следващите модули приоритет добиват интензивните силови упражнения за миофибрилна хипертрофия, координация, бързина.

На по-късните етапи, се увеличава дялът на функционално-координационните упражнения, групиращи простите движения в сложни, цялостни двигателни комплекси с повишена скорост на изпълнение и намалени почивки. По този начин постигаме „трансформирането“ на изгражданите физически качества в психо-моторни възможности и способности за рационалното им използване в спорта и ежедневния живот. В тази връзка се постига високо ниво на управление и контрол на движенията, чрез осъзнаването и осмислянето им.  Важна част от концепцията е взаимовръзката на двигателната дейност с регулаторните функции на мозъка и неговата психическа и умствена работоспособност. В тази връзка „JK Fit Motion“е програмата за развиване на вашата психо-моторика и ДНК-интелект на най-високо ниво.

Програмния продукт е разработен от проф. Юлиан Карабиберов, д-р (на снимката) и  притежава „Сертификат за оригинално произведение на авторски продукт, създадено в резултат на творческа дейност“: „Тренировъчна система Fit Motion“- № 21/02.06.2014.

 

Юлиан Карабиберов – създател на системата „JK Fit Motion“

Планиране и периодизация

Mногообразието от средства, методи и комплекси и постигането на сумарния кумулативен ефект от тяхното прилагане изисква прецизното им структуриране, периодизиране и контрол в хода на подготовката. Това е необходимо за да се постигне възможно най-бързо и безопасно поставената цел. Планирането на комплексите е гъвкаво, както по съдържание, така и по времетраене. Показателите на натоварването обем, интензивност, плътност, координационна сложност се определя индивидуално и зависи от поставените задачи и ниво на подготвеност.

С цел оптимизиране на подготовката е разработена иновативна модулна схема на тренировъчна работа съдържаща моделни тренировъчни комплекси, базирани върху предложени от нас принципи и методи, като:

 • Принципа на „кондиционно потенциране на мускулно-двигателния синергизъм“, чието практическо реализиране има за резултат последействащи позитивни ефекти на едни двигателни качества върху развитието на други;
 • Принципа на „целенасоченото разнообразие“, изискващ специфично развитие на съответни двигателни качества и способности съобразно индивидуалността на индивида, чрез използване на реално ефективни за целта средства;
 • Принципа на „стабилност и динамичност на системата трениращ-уред“, поставящ изискването за тяхното прецизно синхронизиране в синергиран двигателен комплекс, при който трениращ и уред са в динамично единство и хармония.

Използвани са и други авторски принципи, като тези на „връзката мисъл-действие“, на „свободния ход в силовото натоварване“, на „приоритета и равновесието“, известния принцип на „единство на физическа и техническа подготовка“ и други, описани в специално авторско ръководство.

Методи

При разработване на програмния продукт е използвана стратегия на успоредно-последователно развиване на физическите качества (свързани с физиката на човека), тяхното прерастване в двигателни качества (рефлектиращи в съответни движения), последващото им надграждане във възможности за проявлението им, с краен резултат, тяхното трансформиране в способности за изява в състезателни или житейски обстановки!

Предлаганата от нас тренировъчна схема, обхваща преимуществено целенасочената поетапна тренировъчна работа за развитие на едно или повече определени качества, формирайки функционални основи за усъвършенстване и на други още по-тясно специализирани, имащи значение за конкретна спортно-състезателна дейност или живота.

Отдавайки дължимото на общофизическата подготовка и особеното й значение за превенцията от спортни травми и поддържането на здравето (а като функция на природата, здравето на всеки организъм предполага той да бъде в състояние на постоянна функционална връзка и вибрационно-енергийна хармония  със заобикалящата го среда),  застъпваме становището за целесъобразна  тренировъчна работа върху всички двигателни качества във всеки етап от подготовката.

Освен това, стриктно изискване е не само осигуряването на моментно положително тренировъчно въздействие, но и на пост-тренировъчен (последействащ тренировъчен ефект) от вече използвани средства върху следващите, които ще бъдат използвани. Така се осигурява наслагване на тренировъчни ефекти и възможност за взаимно потенциране на изгражданите двигателни качества. Този „синергично-потенциращ подход“ би обезпечил възможност да се поддържат продължително време достигнато ниво на тренираност, респ. и на спортна форма или обща кондиция, особено на фона на рационално включвани кратки разтоварващи тренировъчни микроцикли.

Предимства

JK Fit Motion e тренировъчна система създадена от проф. Юлиан Карабиберов, д-р на базата на 45-годишния му опит във фитнеса и професионалния спорт като кондиционен треньор на националните отбори на България по баскетбол, волейбол и др. Проф. Карабиберов е преподавател в НСА „Васил Левски“ и Колеж по спорт „Био Фит“. Той изгражда първата научно–обоснована концепция за фитнеса с различните й направления.

JK Fit Motion концепцията обединява в единна тренировъчна и хранителна система резултатите от научно–изследователската и приложна дейност на автора от 1980 г. до днес.

JK Fit Motion e разработена в първичния си вид, като форма на обучение за функционален фитнес, преподавана в основания през 2010 от доц. Юлиан Карабиберов колеж по спорт „Био Фит“. Програмата на JK Fit Motion e адаптирана и към двете преподавани специалности – фитнес и кондиционна подготовка: първата в спорта за всички, а втората във високото спортно майсторство.

Високите резултати в масовия и професионалния спорт се постигат чрез качествен тренировъчен процес и възстановяване. Системата JK Fit Motion обединява и двете страни на подготовката, първата със съобразените с поставените цел и задачи методика на тренировка и втората с рационално хранене и допълващите го специално разработени хранителни добавки.

Какво ни различава от всички останали?

Ето поне десет причини:

 1. Ние сме разработили повече от 20 гъвкави тренировъчни комплекса, даващи възможност за индивидуална адаптация на средствата съобразно целта и задачите нa подготовка на всеки индивид. Работата ни на научна основа позволява да предложим и разработени от нас ръководства, помагала и учебни книги (виж спортна литература в сайта на JK Fitness). Това обединява теорията и практиката ни в единна научна концепция.
 2. Разработили сме уреди, пособия и съоръжения, които могат да се използват съобразно условията на тренировъчната зала или домашната обстановка. Три от тях са патентовани. Предлагаме и уреди на утвърдени фирми, с цел пълно обезпечаване на тренировъчния процес.
 3. Съобразно целта и моментното състояние на индивида се изработва конкретна хранителна програма. Разнообразието и цикличността в приема на хранителните вещества са важна и неотлъчна част от системата JK Fit Motion.
 4. Разработили сме специализирани хранителни добавки, подпомагащи двата процеса – на хранене и тренировка. С тях резултатите се постигат по-бързо и здравословно.
 5. Предлагаме на всеки желаещ апаратура и уреди, чрез които сам да тестира и проверява състоянието си, храненето и промените. Контролът е неотлъчна част от цялостния тренировъчно- възстановителен процес, протичащ в хода на подготовката.
 6. Освен методиката на тренировка, хранителен режим и материално-техническо обезпечаване, ние предлагаме квалифицирани инструктори и треньори, преминали обучение в методиката на JK Fit Motion. Програмата ни включва и обучение на специалисти, желаещи да работят по нашата система.
 7. Ние сме единствените в България, които сме изградили собствена специализирана тренировъчна база и център за реализиране на тренировъчната концепция JK Fit Motion.
 8. Системата JK Fit Motion e апробирана в практиката, у нас и в чужбина, и декларираме реално постигнатите резултати. В големия спорт у нас системата се използва от четирикратния републикански шампион по волейбол Марек Юнион-Ивкони, националния отбор по волейбол – мъже и жени, Матей Казийски, Страшимира Филипова, Елица Василева и много други състезатели (можете да видите някои от тях в раздел „За нас“).
 9. Най-голямото предимство на системата JK Fit Motion е иновативният подход за развиване на физическите качества и функции на организма, прерастващи в способности за ефективното им използване в живота и спорта. За създаването й са използвани закони на квантовата физика (прочети -„Съвременна теоретична обосновка на кондиционната подготовка в спорта“), както и иновативни авторски тренировъчни методи и принципи. Използвана е модулна схема на планиране с включени модели на тренировъчни комплекси. Програмният продукт е със запазени авторски права.
 10. Личния пример на създателят на системата – проф. Ю. Карабиберов, д-р, я използва, като на снимките може да видите формата му на 65-годишна възраст:

  Проф. Юлиан Карабиберов на 65 години
  Проф. Юлиан Карабиберов, д-р, на 65 годишна възраст /  използва собствената си тренировъчна система „JK Fit Motion“

Обучение и сертифициране

Провеждаме специализирани седмични, тримесечни и дистанционни курсове за обучение на фитнес инструктори по програмите „JK Fit Motion“. Завършилите курса получават сертификат и право да работят по системата JK Fit Motion. Дистанционно и присъствено обучаващите се по системата Fit Motion, трябва да завършат курса в рамките на 3 месеца. Документът дава 3-та степен на професионална квалификация и се издава от МОН и е легитимен в държавите от Европейския съюз. Завършилите курса, получават правото да кандидатстват за валидиране на знания и получаване на 4-та степен на професионална квалификация – държавна диплома за фитнес инструктор и Европас (виж подробности на сайта на Колеж по спорт „Био Фит“ – Лицензиране на знания:  https://biofitcollege.com/licenzirane-na-profesiya)

Цена на курса за фитнес инструктор или треньор по кондиционна подготовка по системата „JK Fit Motion“ е 1600 лв. при групово обучение и 1900 лв. при индивидуално. Провежда се към „Центъра за професионално обучение“ (ЦПО) към колежа.

Забележка: Тъй като в процеса на обучение касаещ силовата подготовка, се използват техниките на силовите упражнения преподавани от Американската система C.O.R.F.I.T., завършилите курсисти получават и американски C.O.R.F.I.T. сертификати за 1-во и 2-ро ниво (виж: https://biofitcollege.com/kurs-corfit).

Курсът може да се провежда и съвместно с NAFA (Северно Американска Фитнес Асоциация), като в такъв случай срещу допълнително заплащане към NAFA се получава и канадски сертификат.

Професионалното обучение по кондиционна подготовка, за придобиване на квалификация „Кондиционен треньор“ по системата „JK Fit Motion – Professional“ е с продължителност до 3 месеца, като подробно се изучават техниките на тренировъчните средства: превантивно-стабилизиращи и превантивно-динамизиращи, гимнастически и кинезитерапевтични за подвижност и равновесие, за стречинг и въздействие върху миофасциите, културистични и тежкоатлетически, лекоатлетически, функционално-координационни и др.; тренировъчните методи и принципи; планирането на подготовката по модулната схема, методологията на трансформиране на придобитите физически и двигателни качества в психо-моторни способности за тяхната изява в спорта и др.

Успешно завършилите курса и доказали се в практиката като кондиционни специалисти в определен вид спорт, могат да валидират знанията си по този спорт в Колеж по спорт „Био Фит“ и да получат държавна диплома с четвърта степен на професионална квалификация „Кондиционен треньор по вид спорт“, както и Europass сертификат, даващ възможност за равнопоставено кандидатстване за работа с всеки кандидат от държавите от Европейския съюз.

Цена на курса за кондиционен треньор по вид спорт, вкл. валидиране на знанията – 3500 лв.

Записването за курсовете става в учебно-тренировъчната база на Колеж по спорт „Био Фит“ – София, жк Бокар 33 (зад МОЛ България), тел. 02/8186860 и 0879 599562.

Полезни сайтове

Комплекс за фитнес и кондиционна подготовка
JK Fitness GYM Nautilus

Магазин за фитнес уреди и спортна екипировка
JK Fitness Market

доц. д-р Юлиан Карабиберов — личен сайт